สำหรับนักศึกษา

รับสมัคร “Buddy – in Social Sciences academy”

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ณ Tokyo University of Foreign Studies

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น RISE Program Fall Semester 2020 สำหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ Chandigarh University ประเทศอินเดีย

โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University-Wide September 2020

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT) ณ Tokyo University of Foreign Studies