สำหรับนักศึกษา

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสู่ มช.

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครรับขอทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2563

แบบบันทึกสุขภาพ โควิด-19 สำหรับนักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)