สำหรับนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยน Hirosaki University Spring Semester 2021

AUN ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจร่วมการประชุม Global Leadership Forum – Asia Pacific

โครงการแลกเปลี่ยน EPOK, Okayama University ณ Okayama University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน Saga University Spring 2021 ณ Saga University ประเทศญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน Nagasaki University Spring 2021

Chungbuk National University 2021 Exchange student program ณ Chungbuk National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี