สำหรับนักศึกษา

ทุนแลกเปลี่ยนภายใต้โครงการ AUN-ACTS ภาคการศึกษาที่ 1/2563

ตารางสอบกลางภาค กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 6204..ลงไป) ระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสังคมวิทยาฯ จาก Kookmin University สาธารณรัฐเกาหลี

โครงการแลกเปลี่ยน Tokyo University of Foreign Studies Fall 2020