ข่าวนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ประกาศ มช. เรื่อง ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพัก ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การฝึกปฏิบัติการบินถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้นักบิน (UAV)

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมสัมนาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน/สัมนาของของนักศึกษารหัส 60 และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ “ฝึกทักษะจดบันทึกภาคสนาม: ชีวิตคนภาคเหนือกับการจัดการปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Okayama EPOK 2021 Fall Application

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการแลกเปลี่ยน Tohoku University Program Online 2021