ประชาสัมพันธ์

The Visit of Faculty and Students in Human and Social Development Program from Prince of Songkla University

การสมัครขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (สำหรับนักศึกษารหัส 63)

โครงการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563

Monitoring and reporting water quality in Tilapia cage-culture project at Banramswan District, Amphoe Sirinthorn, Ubon Ratchathani Province.

รับบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร "สังคมศาสตร์" ปีที่ 32 ฉบับที่2/2563

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E210037