ประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสู่ มช.

โครงการแลกเปลี่ยน University of Toyama Spring 2021 ณ niversity of Toyama ประเทศญี่ปุ่น

รับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครรับขอทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ประจำปีการศึกษา 2563

แบบบันทึกสุขภาพ โควิด-19 สำหรับนักศึกษา-บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนมาสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563