นานาชาติ

special talk with Sun Yat-Sen University

Social Sciences International Day 2019 (“Shim Show Share” EP. 1 Multicultural): กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองโลก

ASEAN Travelling Project 2019 : เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็น Global Citizen