ทุนวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนวิจัย "์Newton fund" เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับทุน ประจำปี 2020/21

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม..

รัฐบาลเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัย Flagship พื้นที่นวัตกรรม