ข่าวเด่น

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง (หลักสูตรพหุวิทยาการ) Master of Arts Program in Political Economy (Multidisciplinary Program)

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงสังคมศาสตร์สุขภาพ (Health Social Sciences) Master of Arts (Social Science) ประจำปีการศึกษา 2563 #รอบที่ 3

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์ แขนงชาติพันธุ์สัมพันธ์และการพัฒนา Master of Arts (Social Science) ประจำปีการศึกษา 2563 #รอบที่ 3

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (M.A. SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY and PH.D. SOCIOLOGY & ANTHROPOLOGY) ประจำปีการศึกษา 2563 #รอบที่ 3

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ M.S. (Geography and Geoinformatics) ประจำปีการศึกษา 2563 รอบพิเศษ

ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่าน จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6