ข่าวเด่น

Third grant from The Andrew W. Mellon Foundation for 'Humanities Across Borders' (HaB 2.0)

โครงการ Humanities across Borders ระยะที่ 2 (HaB 2.0)

Master of Arts in Social Science Specialization Development Studies

Awarded by CMU’s Graduate School for the 2020 academic Year

มาตรการกำกับดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชือโคโรนาไวรัส (Covid-19) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) รับรางวัล หลักสูตรดีเด่น