ข่าวเด่น

นางสาสุธินี รักกุศล สาขาวิชาภูมิศาสตร์ รับรางวัล เยาวชนคนต้นแบบ สาขาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันเยาชนแห่งชาติประจำปี 2563

Field visit to Wat Phra dhatu Sri Chomtong Voravihara Temple

Catholicism and Social Changes in the Modern World

เวทีประชุมเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษลุ่มน้ำแม่ขานตอนบนครั้งที่ 2

Vice President Rome attended Book Launch: "Indian Community: Identity, Religion, and Trade Networks"

เปิดตัวหนังสือ “ชุมชนอินเดีย : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายทางการค้า”