ข่าวสารการวิจัย

โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำ ในกระชังเลี้ยงปลา อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

หนังสือรวมบทคัดย่อ (Book of Abstracts) งานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

วารสารสังคมศาสตร์ New arrival!! Vol. 32 No. 1 (2020): เมืองดิจิทัล แรงงาน มานุษยวิทยาดนตรี

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563

Call for Application for UMAP 2nd Cycle of Program A&B 2020-2021 Fall Semester