ข่าวผู้บริหาร

คณะสังคมศาสตร์ โดย อาจารย์ ดร.ชวิศ ศรีมณี รองคณบดีฝ่ายริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2563

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563

พิธีทำบุญสำนักงานภาควิชาภูมิศาสตร์ใหม่ (ย้ายจากชั้น 3 มาชั้น 2) อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2020

คณะสังคมศาสตร์รับการตรวจเยี่ยม (site visit) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่นที่7