กิจกรรม

การสัมมนาวิชาการเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 19 ปี 2563 “อยู่ กลืน กลาย: Dwelling Belonging and Becoming”

โครงการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563

เวทีสาธารณะ “คุณค่าแรงงานข้ามชาติและสุขภาวะของคนไทย” (Values of migrants and the well-being of Thai citizens)

พิธีไหว้ครูคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

การประชุมไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2