กิจกรรม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนาจัดโครงการค่ายอาสาสังคมศาสตร์พัฒนาชุมชน

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา จัดโครงการปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน

ขอเชิญร่วมเสวนา "ปัญหาและความท้าทายของจริยธรรมในการวิจัยสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์"

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการพัฒนาภาควิชาภูมิศาสตร์

โครงการอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563