กิจกรรม

กิจกรรมเสวนาเรื่อง "สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้รัฐธรรมนูญ"

คณะสังคมศาสตร์รับการตรวจเยี่ยม (site visit) จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 รุ่นที่7

มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

การตรวจเยี่ยมคณะสังคมศาสตร์ (Site Visit) เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับ EdPEx200

ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำนักศึกษา รับฟังฟังบรรยาย หัวข้อ “การเลือกทำเลที่ตั้งและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ในมุมมองของนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์”

ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำนักศึกษา ศึกษาภาคสนามและฟังบรรยาย ในพื้นที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่