กิจกรรม

พิธีทำบุญสำนักงานภาควิชาภูมิศาสตร์ใหม่ (ย้ายจากชั้น 3 มาชั้น 2) อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์

การประชุมไทใหญ่ศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 2

เสวนาเรื่อง "สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้รัฐธรรมนูญ"

ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำนักศึกษาศึกษาภาคสนามและฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ลักษณะภูมิประเทศของถ้ำเมืองออน"

ภาควิชาภูมิศาสตร์ นำนักศึกษา ไปศึกษาภาคสนามและฟังบรรยาย ในหัวข้อ “ลักษณะทางกายภาพของผาช่อ”

คณะสังคมศาสตร์กับการวิจัยรับใช้สังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน