กิจกรรม

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ ผาช่อ อุทยานแห่งชาติแม่วาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาภูมิศาสตร์ จัดฝึกการเก็บและสำรวจข้อมูลภาคสนามด้วยภาพดาวเทียม

เวทีประชุมเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษลุ่มน้ำแม่ขานตอนบนครั้งที่ 2

เปิดตัวหนังสือ “ชุมชนอินเดีย : อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายทางการค้า”

อบรมเยาวชนให้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิ์ และผู้นำชุมชนแกนนำเพื่อทำแผนการแก้ไขปัญหาสิทธิในที่ดินของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง

โครงการประกวดเขียนอักษรเทวนาครี ประจำปี 2563