กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะสังคมศาสตร์

การประชุมเครือข่ายนักวิชาการลุ่มน้ำโขง

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

การอบรมในหัวข้อ “การคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ/ การจัดการลำดับของงาน และกรณีตัวอย่าง”

โครงการอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

การบรรยายพิเศษ เรื่อง "จิตวิทยาในการทำงาน"