กิจกรรม

กิจกรรม International Exchange Program Show and Share 2020

นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ ได้รับรางวัล จากการนำเสนอผลงานวิชาการ

การบรรยายพิเศษเรื่อง "Experiences and lessons in drought characterisation, monitoring and management in the UK"

คณะสังคมศาสตร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแด่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2562

โครงการอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล –text mining”