กิจกรรม

การอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล–text mining” ประจำปี 2563

เปิดงาน Vishwa Hindi Diwas ณ ลานสหสิขาลัย คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม ณ หมู่บ้านแม่กำปอง

บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Video editing with Adobe Premiere Pro”

กิจกรรม Full day inter-faith trip

Women’s Global Strike: สิทธิมนุษยชนของผู้หญิงและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ