กิจกกรม

Chiang Mai, Thailand International Women’s Day 2020: Strike, Rise, Equity

คณะสังคมศาสตร์จัดการอบรมการใช้งานโปรแกรม ZOOM เพื่อจัดการสอนแบบ Online 100%

คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการเรียนรู้การจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์

การอบรมเสริมหลักสูตร “เครื่องมือวิธีวิจัยเหมืองข้อมูล–text mining” ประจำปี 2563

เปิดงาน Vishwa Hindi Diwas ณ ลานสหสิขาลัย คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาตรี จัดโครงการนำนักศึกษาออกพื้นที่ภาคสนาม ณ หมู่บ้านแม่กำปอง