ข่าวกิจกรรมทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การศึกษาเรียนรู้วิถึชีวิตชุมชนไทลื้อ ณ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

รายละเอียดเพิ่มเติม..

กิจกรรมสัมนาสหกิจศึกษา/ฝึกงาน/สัมนาของของนักศึกษารหัส 60 และงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม..

การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 3

รายละเอียดเพิ่มเติม..

คณะสังคมศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศแนะแนวการศึกษาต่อ 'YRC GUIDANCE EXPO 2021'

รายละเอียดเพิ่มเติม..

โครงการ “ฝึกทักษะจดบันทึกภาคสนาม: ชีวิตคนภาคเหนือกับการจัดการปัญหาหมอกควันในเชียงใหม่”

รายละเอียดเพิ่มเติม..

ค่ายอาสาคณะสังคมศาสตร์ทำเเนวป้องกันไฟป่า ปีการศึกษา 2563