สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
yes  เวรรักษาการณ์  

yes  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ของคณะสังคมศาสตร์ ลงวันที่ 2 มีนาคม 2560
yes  แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
mail  แบบฟอร์มเกี่ยวกับการงิน