โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “Students’ Academic Visit to Foreign Countries Program” (SAVIOR)

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ State Islamic University (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta จัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น “Students’ Academic Visit to Foreign Countries Program” (SAVIOR) ระหว่างวันที่ 13 – 27 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนมีทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน และเยี่ยมชมวัดไทย มัสยิด โรงเรียน และชุมชนมุสลิมในจังหวัด

เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

X