คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

คณะสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รูปแบบที่ 3 Site Visit + Consensus ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561  โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รูปแบบที่ 2 Consensus กลุ่มที่ 104 คณะสังคมศาสตร์
ณ ห้องประชุมภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รูปแบบที่ 3 Site Visit + Consensus กลุ่มที่ 105 คณะสังคมศาสตร์
ณ ห้องประชุมสีฟ้า ชั้น 3 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 รูปแบบที่ 3 Site Visit + Consensus กลุ่มที่ 106 คณะสังคมศาสตร์
ณ ห้องประชุมภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา ชั้น 2 อาคาร 2 คณะสังคมศาสตร์
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รูปแบบที่ 2 Consensus กลุ่มที่ 107 คณะสังคมศาสตร์
ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน อาคารยุทธ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
– หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 รูปแบบที่ 3 Site Visit + Consensus กลุ่มที่ 108 คณะสังคมศาสตร์
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม
– หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไทยศึกษา

ใส่ความเห็น

X