ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีสถานะเป็นโครงการวิจัยหนึ่งในคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาประเด็นปัญหาการพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและความหลากหลายทางชีวภาพ

X