ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประสาน ขับเคลื่อน และบูรณาการงานต่าง ๆ ของ ศูนย์/โครงการ ในสังกัดคณะฯ อย่างมีทิศทาง โดยเฉพาะงานวิจัยบริการวิชาการแก่สังคม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ (International Exchange Programs) สนับสนุนงานและบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ โดยมีศูนยน์และโครงการต่างๆ สังกัดศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

X