ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ภูมิภาคศึกษาด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (Regional Center for Climate and Environmental Studies, RCCES) คณะสังคมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์วิจัยและบริการข้อมูลด้านภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทั้งมิติทางวิทยาศาสตร์และสังคม เช่น การฉายภาพการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต (Climate Change Projections) การศึกษาผลกระทบ (Impacts) การปรับตัว(Adaptation) และแนวทางในการลดผลกระทบ (Mitigation) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการต่างๆทางสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรน้ำ การเกษตร นิเวศวิทยา ระบบนิเวศ และสุขภาพ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 >>Link to RCCES website

X