ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)

ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) อยู่ภายใต้การดำเนินงานของภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีที่ทำการอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน และพนักงานชั่วคราวดำเนินโครงการต่างๆ รวมทั้งสิ้น 12 คน โดยมีภาระหน้าที่หลักในการดำเนินงาน ดังนี้
บริการข้อมูลทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลดาวเทียม แผนที่
การให้บริการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน
อบรมเชิงวิชาการ การใช้งาน ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
งานการวิจัย
ให้บริการปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

X