ศูนย์การศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

ศูนย์การศึกษาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-SLUSE) ได้เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 โดยเป็นศูนย์ ประสานงานและดำเนินงานในการจัดการการศึกษา การวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านการใช้ที่ดินและ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน อยู่ภายใต้ โครงการ CMU-TUCED-SLUSE (Chiang Mai University-Thai University Consortium on Environment and Development – Sustainable Land Use and Natural Resource Management ) โดย ในปีการศึกษา 2545 ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญา โท สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภาคปกติ แผน ก แบบ ก (1) และ แผน ก แบบ ก (2) ต่อมาในปีการศึกษา 2546 ได้ปรับเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ มีการจัดการ เรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์

X