โครงการแลกเปลี่ยน September 2019 intake ณ Osaka University

กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การโครงการแลกเปลี่ยน September 2019 intake ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณทิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีเกณฑ์ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด โดยมีโครงการที่เปิดรับ ดังนี้ iExPO, OUSSEP, FrontierLab และ Maple โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทางระหว่างประเทศและในประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

  1. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองวิเทศฯ  http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1519
  2. สามารถส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์  ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  3. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ : โครงการแลกเปลี่ยน September 2019 intake ณ Osaka University 

This content is restricted to site members. If you are an existing user, please log in. New users may register below.

Existing Users Log In
   
X