กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี ประจำปี 2017-2018  เปิดรับสมัครถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้