กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง University of Turku ประเทศฟินแลนด์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Erasmus+Global (ระยะเวลา 5 เดือน) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ณ University of Turku ประเทศฟินแลนด์ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรายเดือน เดือนละ 850 ยูโร และได้รับเงินทุนสนับสนุนสำหรับการเดินทาง 820 ยูโร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป