เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The 11th International Conference of the Thailand Econometric Society) ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้