กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่องโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น 2561/2562 (ตุลาคม2561-กันยายน2562) ซึ่งแบ่งเป็น 2 โปรแกรม รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ  ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป