สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเวียนแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาาติ The 7th ICADA 2018 - SSIS ในหัวข้อ "Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization" ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้