กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง University of Vienna รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านยุโรปศึกษา โดย univie: summer school จะจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ช่วงระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม - 11สิงหาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้