เรื่อง Changing Era: What's happening in Arts & Design in 21st Cenbtury?  ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้