ศูนย์สรรหาและเลือกสรร กลุ่มงานบริหารการสอบทุน สำนักงาน ก.พ. แจ้งเรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561  (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)  โดยเปิดรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2560  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้