ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ : GEOINFOTECH 2018 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้