ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 3 (สกว.)  สามารถสมัครได้โดยตรง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้