กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี โดยผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้