กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Summer Session in East Asian Studies and Japanese Language 2018 ณ Sophia University ประเทศญี่ปุ่น (Summer Session l และ Summer Session ll) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ อาจจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆในการร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์  ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป