บริการ WorldCat & Worldshare ILL 
        Single Search: WorldCat เป็นระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุดทั่วโลกด้วยการค้นเพียงครั้งเดียว
และบริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ Worldshare ILL ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการ Course Reserves Online
         บริการสำหรับอาจารย์ เพื่อสร้างคลังจัดเก็บเอกสารประจำวิชาแบบออนไลน์

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail: wattanantaporn@gmail.com
Tel: 0 5394 3545