ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจำปี 2561 รอบที่ 1 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้