ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยและกิจกรรมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียฯ) โดยสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ ถึงภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้