กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอพิจารณาประชาสัมพันธ์ Asian Youth Leaders Travel and Learning Camp 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้