กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Chuo University ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2018 (Spring and Fall Semester) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์  ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำหรับ Spring Semester และ  19 มีนาคม 2561 สำหรับ Fall Semester เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป