กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง Universitas Airlangga ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ โครงการ Academiv Mobility Exchange for Undergraduate@ Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย AMERTA VII (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561) โดยนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่าย 1 ภาคการศึกษาจำนวน IDR 5 million  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้
 
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งใบสมัครมาที่ งานบริหารงานวิจัยฯ คณะสังคมศาสตร์  ภายในวันที่ 4 ธันวาคม  2560 เพื่อจะได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมต่อไป