สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ การเปิดรับพิจารณาโครงร่างการวิจัย เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน  ครั้งที่ 7/2560 สำหรับ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยรอบพิจารณาครั้งที่ 7/2560 เปิดรับถึงภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 โดยสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ ผ่านทาง http://cmurec.in.cmu.ac.th/