สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แจ้งเรื่อง ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้