ด้วย  สถาบันวิจัยสังคม ประชาสัมพันธ์การอบรม เรื่อง Research Reform: การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาแจ้งผู้สนใจทราบต่อไป