กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ UM iCamp 2017 ซึ่ง Universitas Negeri Malang ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Broaden Your Vistas and Unmark the Colourful Cultures" ในระหว่างวันที่ 11-18 สิงหาคม 2560 โดยไม่มีค่าลงทะเบียน แต่ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเอง กำหนดรับสมัครภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้