กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง ขอพิจารณาการเข้าร่วมโครงการ UMAP Student Connection Online (USCO) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนีั้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา  ใน 2 ประเด็น คือ
1. สาขาวิชาที่เป็นหลักสูตรนานาชาติสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยกรอกแบบฟอร์มให้แก่งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560  
2. เสนอนักศึกษาสมัครขอรับทุน โปรดดาวน์โหลดและจัดทำใบสมัคร  และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งให้งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560