ศูนย์บริหารงานวิจัย สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง เชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI)  และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 (2nd ISHPMNB)  ในหัวข้อ "สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม" ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้