กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งเรื่อง การประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM-DUO Fellowship Program ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดขึ้นเพื่อเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครฯ ให้งานบริหารงานวิจัยฯ คณะฯ ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป